Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora L & Š, s.r.o.,
s názvom „Hraj o 4x balíček produktov značky Tesori D´Oriente“1. Základné ustanovenia

1.1 Reklamnú súťaž „Hraj o 4x balíček produktov značky Tesori D´Oriente“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť L & Š, s.r.o. so sídlom Novozámocká 199, Nitra, IČO: 36 555 720 (ďalej ako „organizátor/vyhlasovateľ“).

1.2 Poskytovateľom cien do súťaže je L & Š, s.r.o. so sídlom Novozámocká 199, Nitra.

1.3 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

1.4 Hracím dňom je každý deň v termíne od 01.08.2022, začiatok súťaže 10:00 hod. do 08.08.2022, koniec súťaže 16:59 hod.

2. Účel

2.1 Účelom súťaže je zvýšenie povedomia o značke L&Š prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosti, navýšenie počtu sledovateľov na sociálnych sieťach, zvýšiť návštevnosť profilov spoločnosti na sociálnych sieťach.

3. Trvanie súťaže a účasť v súťaži

3.1 Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky na facebookovom profile organizátora L & Š Obchodné centrum Nitra a instagramovom profile organizátora “majsterobchod_elesko“, pričom predmetom súťaže bude:

  • „dať SLEDOVAŤ PROFIL „majsterobchod_elesko“ a facebookovom profile „L&Š Obchodné centrum Nitra (@eleskonitra) zakliknúť „PÁČI SA MI TO“
  • uviesť do komentára 1 osobu, ktorú by výhra v súťaži potešila, pričom rovnako označená osoba môže iba 1x (vždy musí byť označená iná osoba)
  • výhra je 4x balíček produktov značky Tesori (2x výherca na facebookovom profile, 2x výherca na instagramovom profile)
  • do súťaže bude zaradený iba súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené súťažou
  • losovanie výhercov sa uskutoční dňa 09.08.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom online žrebo-vania zástupcami vyhlasovateľa súťaže
  • výhercovia budú kontaktovaní zástupcom vyhlasovateľa súťaže prostredníctvom sociálnych sietí v deň vyžrebovania, súčasne budú mená výhercov zverejnené na príslušných profiloch, na ktorých súťaž prebiehala

4. Spôsob propagácie

4.1 Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom:

  • sociálnych sietí vyhlasovateľa súťaže (Facebook, Instagram)
  • internetovej stránky vyhlasovateľa https://www.farby.sk

5. Podmienky účasti v súťaži

5.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, má minimálne 18 rokov a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník").

6. Odovzdanie výhry

6.1 Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do desiatich dní je povinný oznámiť spôsob a termín prevzatia výhry prostredníctvom akejkoľvek formy komunikácie.

6.2 Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

6.3 Organizátor odovzdá výhru výhercovi a to osobne alebo kuriérskou službou na adresu určenú výhercom do 21 dní od žrebovania.

6.4 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi podľa bodu 6.3 tohto článku alebo ak výherca nesplní svoje povinnosti podľa bodu 6.1 tohto článku, výherca stráca právo na získanie výhry.

6.5 Výherca nie je povinný výhru prijať.

7. Výhry a daň z príjmov

7.1 Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.

7.2 Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

7.3 Výherca je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podať daňové priznanie a zaplatiť z hodnoty výhry daň vo výške 19 %.

8. Osobné údaje a osobnostné práva

8.1 Osobné údaje súťažiacich v rozsahu vyžiadanom pri registrácii (ďalej len „osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie tejto súťaže, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov na výhernom zozname, ochrana práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.

8.2 Účastníci súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich Osobné údaje pre reklamné a marketingové účely počas trvania súťaže. Mená výhercov môžu byť uverejnené v médiách a na internetovej stránke www.farby.sk,. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných článkov NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním na dobu 1 roka za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry s tým , že osobné údaje účastníka budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácii organizátora. Účtovné doklady spojené s odovzdaním výhry musí organizátor uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania organizátor zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.

8.3 Poskytnutie Osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné, avšak je nevy-hnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.

8.4 Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo prípadne email. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby sú upravené v Nariadení GDPR a Zákone.

8.5 Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.

9. Osobitné ustanovenia

9.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

9.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

9.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

9.4 Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia značiek a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.farby.sk.

10.2 Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.farby.sk.

10.3 Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.

10.4 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Nitra, dňa 29.07.2022